fbpx

Utveckling av webbplatsen

När du utvecklar en ny webbplats måste du göra ett antal överväganden. De ska se till att webbplatsen utvecklas på ett lämpligt sätt så att du får maximal synlighet på Google. Läs våra rekommendationer för utveckling av en ny webbplats här.

blog-pogo-sticking

En förutsättning för en lyckad ny webbplats är att webbplatsens tekniska grund är i ordning, dvs. att det inte finns några tekniska fel eller brister som försämrar webbplatsens kvalitet och hindrar Google från att indexera webbplatsen. Det är också viktigt att befintligt innehåll från en gammal webbplats behålls, utökas eller optimeras i linje med målgruppens sökvanor.

I det här inlägget beskriver vi ett antal rekommendationer och överväganden när du utvecklar en ny webbplats. Rekommendationerna gäller för utveckling av en ny webbplats, oavsett vilket CMS-system du väljer (WordPress, Joomla, Shopify osv.).

Om du vill ha en mer djupgående guide kan du ladda ner ett exemplar av vår migrationslogg. Överväg också att ladda ner vår SEO bok, där du får en mer allmän guide till SEO.


Wireframes

Wireframes är grafiska illustrationer av strukturen och innehållet på en webbplats som utarbetas innan den faktiska programmeringen av webbplatsen påbörjas. Vanligtvis granskar relevanta nyckelpersoner de grafiska trådramarna för att se till att kraven och målen för den nya webbplatsen uppfylls genom designen. Det är också viktigt att alla wireframes också granskas ur ett SEO-perspektiv.

Det är både enklare och billigare att göra justeringar på webbplatsen under designprocessen än när programmeringen har börjat, och om du måste göra en massa omprogrammeringar i efterhand riskerar du att skjuta upp både budgeten och tidtabellen för hela övergången. Därför är de resurser som läggs ner på att granska och justera wireframes väl investerade.

När du granskar wireframes ur ett SEO-perspektiv bör du särskilt uppmärksamma hur mycket innehåll som ryms på sidorna. Som en allmän regel bör innehållet på en sida vara större än det innehåll som konkurrenterna i toppen av Google har på sina motsvarande sidor. I praktiken innebär detta att en mall - som vanligtvis används på många olika sidor - bör kunna rymma en brödtext av mycket varierande längd beroende på den enskilda sidan.

Du kan kartlägga innehållet på konkurrenternas sidor genom att göra en relevant sökning på Google och manuellt räkna antalet ord på de högst rankade sidorna. Alternativt kan du använda ett plugin för webbläsaren, t.ex. SEOquake för att automatiskt räkna antalet ord.

När du granskar webbplatsens wireframes är det också viktigt att se till att den mobila versionen av webbplatsen inte innehåller mindre innehåll än den stationära versionen. Det är mobilversionen som ligger till grund för Googles indexering av webbplatsen (s.k. indexering för mobil först), och därför får mobilversionen inte vara en reducerad version av datorversionen.


Indexering

Medan den nya webbplatsen är under utveckling är det viktigt att sökmotorerna inte index webbplatsen. Detta beror dels på att främlingar inte ska kunna få tillgång till webbplatsen medan den är under utveckling, dels på att det kan få stora konsekvenser både för den befintliga webbplatsens synlighet på Google och för den nya webbplatsens synlighet när den väl lanseras. Sökmotorer kan hindras från att indexera webbplatsen på fyra olika sätt, varav det första är det vi rekommenderar:

 1. IP-begränsning. Tillåt användare med specifika IP-adresser (t.ex. företagets IP-adress och utvalda hemadresser) att få tillgång till webbplatsen och blockera alla andra användare från webbplatsen. Kan vanligtvis konfigureras av företagets webb- eller systemadministratör.
 2. Noindex-tagg. Sätt in en noindex-tagg () på alla sidor på webbplatsen. Taggen talar om för sökmotorerna att sidorna inte ska indexeras. Nackdelen med den här lösningen är att främlingar kan få tillgång till sidorna om de känner till webbadressen.
 3. Lösenordsskydd. Skapa ett lösenordsskydd på webbplatsen. Detta är ett effektivt åtkomstskydd, men det har en betydande nackdel eftersom automatiserade SEO-verktyg vanligtvis inte kan komma åt webbplatsen, vilket gör det svårare att testa webbplatsen.
 4. Robots-txt-blockering. Blockera sökmotorer från webbplatsen med hjälp av filen robots.txt. Nackdelen med denna lösning är att Google inte nödvändigtvis respekterar blockeringen och att främlingar kan få obehindrad tillgång till webbplatsen.

Sidoarkitektur

Sidoarkitektur är ett uttryck för webbplatsens menystruktur och sidstruktur. Om det före utvecklingen av den nya webbplatsen finns en sökordsanalysOm du vill ha en webbplats som är anpassad till din webbplats, bör sidarkitekturen bestämmas utifrån de överväganden som gjorts i samband med analysen av nyckelord. Detta garanterar att webbplatsen byggs upp av relevanta sidor med relevant innehåll som målgruppen letar efter.

Anta till exempel att webbplatsen består av ett antal kategorisidor, underkategorisidor och produktsidor. Om du inte känner till din målgrupps sökvanor kommer du att skapa alla dessa sidor i blindo utan att veta om det finns en efterfrågan på dem - om du inte har användardata från din befintliga webbplats som kan berätta något om din målgrupps avsikter och behov.

Ett konkret exempel är en webbutik som säljer arbetskläder. Här är en mycket kort nyckelordsanalys som har gjorts med hjälp av Google Keyword Planner:

Analysen visar att det finns nästan 80 gånger större efterfrågan på "arbetskläder" än på "arbetskläder" och att "arbetskläder" därför är det överlägset bästa valet som kategorisida. Analysen visar också att det finns en stor efterfrågan på säkerhetsskor, arbetsskor och arbetsshorts, som därför skulle gynnas av en egen kategorisida på webbplatsen.


Interna länkar

Interna länkar är länkar på din webbplats som länkar till andra sidor på webbplatsen. Dessa länkar måste uppdateras under migreringen för att se till att de pekar på rätt sidor på den nya webbplatsen. För att uppdatera länkarna måste du ha en översikt över alla sidor på den nya webbplatsen och känna till deras webbadresser.

 Exempel på interna länkar är:

 • menulinks
 • textlänkar i brödtexten
 • knaplinks
 • bildlänkar

Vi rekommenderar att länkar skrivs med relativa webbadresser (t.ex. "/specials/seo" i stället för hhttps://inboundcph.dk/specialer/seo"). Genom att göra länkarna oberoende av domänen kan du ändra domänen utan att behöva korrigera länkarna i efterhand. Om du redan använder relativa webbadresser och inte ändrar sidornas webbadresser under migreringen behöver du förmodligen inte uppdatera webbplatsens interna länkar.

Observera om webbadresserna till den nya webbplatsen skrivs med eller utan ett avslutande snedstreck (t.ex. "inboundcph.dk/seo/" jämfört med "inboundcph.dk/seo"). Endast en av de två versionerna får användas som webbadress (och användarna måste automatiskt omdirigeras från den felaktiga versionen till den korrekta versionen med hjälp av en 301-omdirigering). Om URL:n för interna länkar är felaktig omdirigeras användarna och den tid det tar försämrar användarupplevelsen.

Slutligen ett råd om interna länkar i brödtexten: Syftet med interna länkar är att guida användarna till andra relevanta sidor och att hjälpa sökmotorerna att förstå webbplatsens struktur och huvudsidor. Därför är det en SEO-fördel att länka internt till de viktigaste sidorna på webbplatsen, som också är viktiga för att du ska synas på Google.


Krav på innehåll

Innehållet är avgörande för webbplatsens synlighet på Google, och därför är det viktigt att relevant innehåll från den befintliga webbplatsen åtminstone bibehålls, och om möjligt utökas och optimeras med hjälp av nyckelordsanalyser. Relevant innehåll definieras i detta sammanhang som innehåll som har fått ett betydande antal besökare från Google under en tolvmånadersperiod. Hur många besökare som är betydelsefulla är upp till dig att avgöra.

Du kan använda Google Analytics för att se vilka sidor som har fått besökare från Google. Klicka på "Beteende" i menyn till vänster och sedan på "Webbplatsinnehåll" och "Alla sidor". Om du bara vill se besökare från Google (så kallad organisk trafik) kan du lägga till ett segment högst upp på sidan - men kom ihåg att det inte bara är antalet besökare från Google som ska avgöra om en sida behålls.

Det är viktigt att du mäter antalet besök under en period av 12 hela månader. Det kan finnas relevanta sidor som bara får trafik under vissa perioder - till exempel sidor med julanknytning - och du förlorar den kunskapen om du bara tittar på trafiken från till exempel den senaste månaden. Om du tar bort sidor med besökstrafik är det självklart att du kommer att förlora den trafiken på den nya webbplatsen.

Antalet inkommande länkar (dvs. länkar från andra webbplatser) till sidorna på din webbplats bör också påverka vilka sidor du väljer att behålla. Inkommande länkar är en viktig del av SEO och en av de saker som Google väger tyngst när de beslutar om positionering av en webbplats. Därför bör du undvika att ta bort sidor som har en eller flera inkommande länkar.

Du kan se inkommande länkar till dina sidor med hjälp av ett verktyg som t.ex. Ahrefs.com (kommersiell). En bättre lösning är dock att använda Skrikande groda (kommersiell) och genom detta inrättade vi en integration till Google Search Console och Ahrefs.com. På så sätt får du information om sidorna, deras trafik från Google och inkommande länkar på ett och samma ställe.

Även om en del innehåll bör bevaras under migreringen är det sällan möjligt att undvika behovet av att göra betydande ändringar i befintligt innehåll. Dessa ändringar kan till exempel omfatta anpassning av innehåll, flyttning av innehåll och radering av innehåll. I inlägget om migration Vi ger ett antal mer detaljerade rekommendationer för dessa väsentliga förändringar.


Tekniska krav

Ur ett tekniskt perspektiv finns det ett antal områden som dina webbutvecklare måste ta itu med under utvecklingen av den nya webbplatsen. Många av dessa områden är relevanta för alla typer av nyutveckling - oavsett om du utvecklar en helt ny webbplats eller bara flyttar webbplatsen från en domän till en annan - medan andra är relevanta endast i vissa fall. Det finns många områden och det kan vara en lång process att få allting rätt.

Till dessa områden hör till exempel följande omdirigerarsom automatiskt omdirigerar användarna från den gamla till den nya webbplatsen, en XML-sökplatskartasom hjälper Google att hitta alla sidor på den nya webbplatsen, och en filen robots.txtsom talar om för Google vilka delar av den nya webbplatsen som Google kan indexera. Det är viktigt att alla sidor på den gamla webbplatsen kartläggs i ett kalkylblad (t.ex. med hjälp av Skrikande groda), innan webbplatsen stängs ner. Mappningen kommer att användas för att senare testa om omdirigeringarna fungerar.

Ovanstående områden och många andra beskrivs i vår SEO bok. Återigen är det viktigt att påpeka att detta inte är en fullständig checklista för teknisk SEO, utan en översikt över områden som är viktiga för en migrering. Till exempel, SEO-viktiga områden som hreflang och Mobilanpassning inte inkluderas eftersom de inte är direkt relaterade till migreringen av en webbplats.


Insamling och flöde av uppgifter

De flesta webbplatser samlar in statistik om sina användare genom system som Google Tag Manager, Google Analytics, Adobe Analytics, Google Search Console, Leadfeeder, Facebook Pixel och LinkedIn Insight Tag. Dessa system måste inrättas på den nya webbplatsen så att uppgifterna inte går förlorade när webbplatsen lanseras. Om data går förlorade efter migreringen förlorar du också möjligheten att snabbt utvärdera och bedöma migrationens effekter.

Det är också viktigt att all konverteringsspårning i Google Analytics konfigureras på den nya webbplatsen. Om du använder integrationer från tredje part (t.ex. Zapier) för att automatiskt samla in data från webbplatsen och integrera dessa data med andra system, se till att dessa integrationer är konfigurerade på den nya webbplatsen före migreringen.


Testning av webbplatsen

Innan webbplatsen lanseras kommer den nya webbplatsen att testas för att upptäcka tekniska fel och buggar, och dessa måste åtgärdas innan migreringen äger rum. Testerna bör omfatta åtminstone de områden som anges i checklistan nedan.

Om du vill försäkra dig om att den nya webbplatsen uppfyller alla tekniska SEO-krav kan du göra en mer ingående teknisk analys av webbplatsen med hjälp av det tekniska kapitlet i vår SEO bok. Denna utökade analys kan beröra områden som laddningstid, mobilvänlighet, kanoniska taggar, hreflang-taggar, sidtitlar, svarskoder och strukturerade data.

 • Indexerbarhet. Kontrollera att alla sidor på webbplatsen kan indexeras av Google, dvs. att de inte är blockerade via webbplatsens robots.txt-fil eller en noindex-tagg i källkoden (eventuella IP-begränsningar måste först tas bort omedelbart före migreringen). Rekommenderat testverktyg: Skrikande groda.
 • Döda länkar. Kontrollera att det inte finns några döda länkar på webbplatsen, dvs. att det inte finns några länkar som returnerar felkoden 4xx (sidan finns inte) eller 5xx (serverfel). Rekommenderat testverktyg: Screaming Frog.
 • Omdirigeringar. Kontrollera att alla omdirigerar är inställd på den nya webbplatsen så att användarna automatiskt omdirigeras från den gamla till den nya webbplatsen. Denna kontroll är manuell tills migreringen har genomförts.
 • XML-sökplatskarta. Kontrollera att alla sidor på den nya webbplatsen är inlagda i XML-sökplatskartaoch att mappen för webbplatsen är länkad till den i robots.txt-filen för webbplatsen. Rekommenderat testverktyg: Screaming Frog. Robots.txt kontrolleras manuellt.
 • Robots.txt. Kontrollera att filen robots.txt på den nya webbplatsen inte blockerar Google, inklusive att Google inte blockeras från att indexera JavaScript-, CSS- och bildfiler. Denna kontroll är manuell.
 • Datainsamling. Kontrollera att spårningskoder för analysverktyg som Google Analytics, Adobe Analytics och Google Tag Manager är korrekt konfigurerade på den nya webbplatsen och att de tar emot data. Denna kontroll är manuell.
Fält komprimerat

Mark Molgaard

Partner & Senior SEO Specialist

Se författare
svg-vänster
svg-höger

Kom i dialog med oss

Behöver du hjälp med sökmotoroptimering (SEO) eller funderar du på om det är klokt för ditt företag att fokusera på SEO? Kontakta Martino d'Apuzzo för en kostnadsfri diskussion om ditt SEO-projekt.

martino-figur-komprimerad
Vi har mottagit din forespørgsel

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan

  Ladda ner vår nya SEO-bok
  Få ny kunskap om teknisk SEO