fbpx

Integritetspolicy för WorkEngine

I denna Integritetspolicy ("Policy") används hänvisningar till "Vi", "oss" eller "Vår"betyder InboundCPHvars registrerade adress är Rosenvængets Allé 11, 2100 Köpenhamn Ø.

Denna sekretesspolicy ska reglera vår användning av all personlig information som samlas in av oss angående din användning av Arbetsmotor ("Vårt verktyg"). Användningen av information som samlas in via vårt verktyg ska begränsas till de syften som anges i denna policy.

InboundCPH förstår att din integritet är viktig för dig och att du bryr dig om hur din personliga och icke-personliga information används och delas online. Vi respekterar och värdesätter integriteten för alla som besöker vårt verktyg och kommer endast att samla in och använda information på sätt som är användbara för dig och på ett sätt som överensstämmer med dina rättigheter och våra skyldigheter enligt lagen.

Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant och se till att du förstår den. Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, praxis på denna webbplats eller dina kontakter med denna webbplats, kan du kontakta oss på [email protected].

1. Inledning

Denna policy gäller för vår behandling av dina personuppgifter när du får tillgång till och/eller använder vårt verktyg. Denna policy skulle gälla för dig som Besökare, slutanvändare, representant, slutkund, i tillämpliga fall.

Denna integritetspolicy gäller endast för din användning av vårt verktyg (webbplats och Chrome-tillägg) och omfattar inte webbplatser som länkas till från vårt verktyg (oavsett om vi tillhandahåller dessa länkar eller om de delas av andra användare). Vi har ingen kontroll över hur dina uppgifter samlas in, lagras eller används av andra webbplatser och vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn för sådana webbplatser innan du lämnar någon information till dem.

2. Definition och tolkning

I denna försäkring ska följande termer ha följande betydelser:

"Konto" avser ett konto som krävs för att komma åt och/eller använda vissa områden och funktioner i vårt verktyg;
"Cookie" avser en liten textfil som placeras på din dator eller enhet av vårt verktyg när du besöker vissa delar av vårt verktyg och/eller när du använder vissa funktioner i vårt verktyg. Detaljer om de cookies som används av vårt verktyg anges i avsnitt 12 nedan;
"Vårt verktyg" innebär vårt Chrome-tillägg WorkEngine och webbplatsen admin.workengine.ai.
"Personlig information" varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person
"Process" avser varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker med automatiserade medel eller inte, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.
"Tjänster" innebär de tjänster som tillhandahålls by InkommandeCPH.
"Storbritanniens och EU:s lagstiftning om cookies" avser de relevanta delarna av Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 med ändringar 2004, 2011 och 2015, och 2017
"Vi/Us/Vårt" avser InboundCPH, vars registrerade adress är Rosenvængets Allé 11, 2100 Köpenhamn Ø.

3. personlig identifieringsinformation som vi samlar in

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från användare på olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när användare besöker vårt verktyg, fyller i ett formulär och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgängliga på vårt verktyg. Användare kan bli ombedda att uppge namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Användare kan dock besöka vårt verktyg anonymt.

Vi kommer endast att samla in personlig identifieringsinformation från användare om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Användare kan alltid vägra att tillhandahålla personlig identifieringsinformation, förutom att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

4. Icke-personlig identifieringsinformation som vi samlar in

Vi kan samla in icke-personlig identifieringsinformation om användare när de interagerar med vårt verktyg. Icke-personlig identifieringsinformation kan inkludera webbläsarens namn, typ av dator och teknisk information om användarnas sätt att ansluta till vårt verktyg, till exempel operativsystemet och de Internetleverantörer som används och annan liknande information.

5. Hur vi kan använda insamlad information

Vi kommer endast att använda din personliga information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy och kommer endast att behandla din personliga information om vi har en rättslig grund för det. Vi kan använda din personliga information på följande sätt:

 1. För att svara på meddelanden från dig,
 2. Att genomföra marknadsundersökningar,
 3. För att analysera din användning av vårt verktyg,
 4. För att samla in feedback så att vi kontinuerligt kan förbättra vårt verktyg och din användarupplevelse,
 5. För att anpassa dina preferenser till din upplevelse av vårt verktyg,

Utöver detta, med ditt tillstånd och/eller där det är tillåtet enligt lag, kan vi också använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, vilket kan inkludera att kontakta dig via e-post OCH/ELLER telefon OCH/ELLER textmeddelande OCH/ELLER post OCH/ELLER webb push-meddelanden med information, nyheter och erbjudanden om våra tjänster.

Vi kommer dock inte att skicka spam till dig och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vi följer tillämplig lag i detta avseende. InboundCPH kan också göra lead generation aktiviteter genom att lägga till en call to action-knappar / banner / popups för företag med en profilsida på webbplatsen.

Dessutom kan annonsörer vars innehåll visas på vårt verktyg använda sig av så kallad "beteendebaserad reklam", dvs. reklam som är anpassad till dina preferenser, baserat på din aktivitet. Din aktivitet övervakas med hjälp av cookies, som beskrivs nedan i avsnitt 12. Du kan kontrollera och begränsa din information som används på detta sätt genom att justera din webbläsares sekretessinställningar.

Observera att vi inte kontrollerar sådana annonsörers verksamhet eller den information som de samlar in och använder. Att begränsa användningen av dina personuppgifter på detta sätt kommer inte att ta bort reklamen, men det kommer att göra den mindre relevant för dina intressen och aktiviteter på vårt verktyg.

6. Period för lagring av uppgifter

InboundCPH behåller den personliga information som samlats in där en pågående legitim verksamhet kräver lagring av sådan personlig information, såsom för rättstvister / försvarsändamål, som är nödvändiga för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, upprätthålla korrekta finansiella och andra register, lösa tvister och verkställa våra avtal.

Om det inte finns något behov av att behålla dina personuppgifter enligt vad som anges häri kommer vi antingen att radera eller sammanställa dina personuppgifter eller, om detta inte är möjligt, kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjlig.

7. Datasäkerhet

 1. Dina personuppgifter är oerhört viktiga för oss. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar. De åtgärder vi använder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter. Om du har frågor om säkerheten för din personliga information, vänligen kontakta oss omedelbart enligt beskrivningen i denna policy.
 2. Trots de säkerhetsåtgärder som Vi vidtar är det viktigt att komma ihåg att överföringen av data via internet kanske inte är helt säker och att du rekommenderas att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du överför data till Oss via internet.

8. Utlämnande av information till tredje part/partner

 1. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag i vår koncern. Detta inkluderar våra dotterbolag OCH/ELLER vårt holdingbolag och dess dotterbolag.
 2. Vi kan komma att sammanställa statistik om användningen av vårt verktyg, inklusive uppgifter om trafik, användningsmönster, användarantal, försäljning och annan information. Alla sådana uppgifter kommer att vara anonymiserade och kommer inte att innehålla någon personligt identifierande information. Vi kan från tid till annan dela sådana uppgifter med tredje part, t.ex. potentiella investerare, dotterbolag, partner och annonsörer.
 3. Under vissa omständigheter kan vi vara juridiskt skyldiga att dela vissa uppgifter som vi innehar, vilket kan inkludera dina personuppgifter, till exempel när vi är inblandade i rättsliga förfaranden eller när vi uppfyller kraven i lagstiftning, ett domstolsbeslut eller en statlig myndighet. Vi behöver inte något ytterligare samtycke från dig för att dela dina uppgifter under sådana omständigheter och kommer att följa alla juridiskt bindande krav som ställs på oss.
 4. Som besökare, slutanvändare, representant, slutkund, användare Företagets namn's tjänster enligt definitionen häri, kan alla uppgifter som du lämnar i processen delas med leverantörer som kan kontakta dig i samband med tjänsterna och/eller för att skicka relevant marknadsföringsmaterial till dig med ditt tillstånd och/eller enligt vad som är tillåtet enligt lag.
 5. Vi kan ingå avtal med tredje part om att leverera produkter och tjänster till dig för vår räkning. Detta kan omfatta betalningshantering, leverans av varor, sökmotorfaciliteter och andra funktioner som vi utför för att tillhandahålla våra tjänster till dig. I vissa fall kan de tredje parterna kräva tillgång till vissa eller alla dina uppgifter. Om någon av dina uppgifter krävs för ett sådant ändamål kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras tryggt, säkert och i enlighet med dina rättigheter, våra skyldigheter och den tredje partens skyldigheter enligt lagen.
 6. Vi kan också dela dina personuppgifter om vi går samman med eller förvärvas av ett annat företag. I ett sådant fall kommer dina uppgifter sannolikt att vara en av de tillgångar som överförs.

9. Barns integritet

Vi är medvetna om vikten av barns säkerhet och integritet. Vi begär inte, eller samlar inte medvetet in, någon personligt identifierbar information från barn under 16 år. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hans eller hennes barn har försett oss med personlig information, bör han eller hon skriva till oss på den e-postadress som anges i denna policy.

10. Internationell överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter och filer, inklusive säkerhetskopior, lagras på våra servrar och servrarna hos de företag som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster till oss. Dina personuppgifter kan överföras över nationella gränser eftersom vi har servrar i Danmark och de företag vi anlitar för att hjälpa oss att driva vår verksamhet kan vara belägna i olika länder runt om i världen.

 1. Internationell överföring

Den information som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den kan också behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller våra partners.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och när dina personuppgifter behandlas utanför EES, kommer vi att se till att mottagaren av dina personuppgifter erbjuder en adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter som godkänts av Europeiska kommissionen (artikel 46 General Data Privacy Regulation, 2016), eller så kommer vi att be dig om ditt förhandsgodkännande till sådana internationella dataöverföringar.

11. Sammanfattning av dina rättigheter enligt GDPR

(A) Europeiska integritetsrättigheter

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du följande rättigheter -

 • Rätt att bli informerad: Du har rätt att få veta om vi har dina personuppgifter och i vilket syfte dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter, tillsammans med en förklaring av de kategorier av personuppgifter som behandlas, syftet med sådan behandling och uppgifter om tredje parter till vilka personuppgifterna kan ha lämnats ut.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera/uppdatera dina personuppgifter som finns tillgängliga hos oss.
 • Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade från våra CRM-databaser (Customer Relationship Management). Observera att vi måste behålla vissa personuppgifter om dig av juridiska och interna affärsskäl, till exempel för att förebygga bedrägerier. Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att förse dig med de webbplatser och appar som du är berättigad att använda och som behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och verkställa våra avtal.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla och återanvända dina personuppgifter. Du kan antingen erhålla personuppgifterna från oss och i sin tur tillhandahålla dem till en tredje part (om du så önskar), eller be oss att överföra dina personuppgifter direkt till en tredje part.
 • Rätt att invända/begränsa behandling eller båda: Du har rätt att invända mot/begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, bland annat om personuppgifterna är felaktiga (under den period som vi verifierar personuppgifterna), personuppgifterna inte längre behövs med tanke på syftet med behandlingen, eller i samband med direktmarknadsföring (du kan förhindra/avbryta marknadsföringskommunikation till dig genom att markera vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina personuppgifter), eller genom att använda opt-out-mekanismer i de e-postmeddelanden vi skickar till dig. Du ska också ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör och på liknande sätt väsentligt påverkar dig.

I ovanstående fall kommer vi att behålla ett minimum av personuppgifter för att notera att du har valt att inte bli kontaktad igen. För att utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, vänligen skriv till oss på Företag_E-postadress.

(B) Kaliforniens integritetsrättigheter

Om du är bosatt i Kalifornien innehåller detta avsnitt ytterligare information om de personuppgifter vi samlar in om dig och dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act, eller "CCPA".

Med förbehåll för vissa begränsningar ger CCPA dig rätt att begära:

 • Att vi ger dig tillgång till information om de kategorier eller specifika delar av personuppgifter som vi samlar in och/eller säljer (inklusive hur vi använder och lämnar ut denna information, till vem vi kan sälja den);
 • Att vi raderar någon av dina personuppgifter;
 • Att välja bort eventuell "försäljning" av din personliga information som kan inträffa; och
 • Att inte bli diskriminerad för att ha utövat någon av ovanstående rättigheter.

Om du vill begära att vi utövar dina integritetsrättigheter i Kalifornien enligt CCPA, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi kommer att verifiera din begäran med hjälp av information som är kopplad till ditt konto, inklusive din e-postadress. Ytterligare identifiering kan krävas. Du kan också utse en behörig representant som agerar på dina vägnar.

Företagets namn kommer inte att sälja dina personuppgifter utan ditt föregående samtycke. Om du vill avstå från försäljning av dina personuppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till oss.

(C) Nevadas rätt till integritet

Enligt Nevadas lagstiftning måste vi ge vissa invånare i Nevada möjlighet att välja bort "försäljning" av "personligt identifierbar information", enligt definitionen i Nevadas lagstiftning. Vi ägnar oss inte åt sådan verksamhet, men om du är bosatt i Nevada och har köpt varor eller tjänster från oss kan du enligt Nevadas lagstiftning begära att få välja bort eventuell framtida försäljning genom att skicka ett e-postmeddelande till Företag_E-post_Address.

12. Cookies för webbläsare och liknande tekniker

 1. Vårt verktyg kan placera och komma åt vissa förstapartscookies på din dator eller enhet. Förstapartscookies är de som placeras direkt av oss och som endast används av oss. Vi använder cookies för att underlätta och förbättra din upplevelse av vårt verktyg och för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. För mer information, se avsnitt 5 ovan och avsnittet nedan, Vi har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att din integritet skyddas och respekteras vid alla tidpunkter.
 2. Genom att använda vårt verktyg kan du också få vissa tredjepartscookies på din dator eller enhet. Tredjepartscookies är de som placeras av webbplatser, tjänster och/eller andra parter än oss. Vi använder tredjepartscookies på vårt verktyg av flera skäl. För mer information, se avsnitt 5 ovan och avsnittet nedan. Dessa cookies är inte en integrerad del av vårt verktygs funktion.
 3. Alla cookies som används av och på vårt verktyg används i enlighet med gällande engelsk och europeisk cookie-lagstiftning.
 4. Innan några cookies placeras på din dator eller enhet kommer du att visas en fråga, t.ex. pop-up, meddelandefält etc. som ber om ditt samtycke till att ställa in dessa cookies. Genom att ge ditt samtycke till placeringen av cookies gör du det möjligt för oss att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse och service till dig. Du kan, om du vill, neka samtycke till placeringen av cookies, men vissa funktioner i vårt verktyg kanske inte fungerar fullt ut eller som avsett.
 5. Vissa funktioner i vårt verktyg är beroende av cookies för att fungera. UK och EU Cookie Law anser att dessa cookies är "absolut nödvändiga". Dessa cookies visas nedan. Ditt samtycke kommer inte att begäras för att placera dessa cookies. Du kan fortfarande blockera dessa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, men var medveten om att vårt verktyg kanske inte fungerar som avsett om du gör det. Vi har varit mycket noga med att se till att din integritet inte riskeras genom att tillåta dem.

Följande cookies från tredje part kan placeras på din dator eller enhet:

(a) Lista över kakor

En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats - när den besöks av en användare - ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel dina språkpreferenser eller inloggningsuppgifter. Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder också tredjepartscookies - som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker - för våra reklam- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och annan spårningsteknik för följande ändamål:

(b) Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De placeras vanligtvis endast som svar på åtgärder som du vidtar och som innebär en begäran om tjänster, t.ex. att du ställer in dina sekretesspreferenser, loggar in eller fyller i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

(c) Cookies för prestanda

Dessa cookies gör att vi kan räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra vårt verktygs prestanda. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökarna rör sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du har besökt vårt verktyg och kommer inte att kunna övervaka dess prestanda.

(d) Funktionella cookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att erbjuda förbättrad funktionalitet och personalisering. De kan placeras ut av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller alla av dessa tjänster inte fungerar korrekt.

(e) Riktade cookies

Dessa cookies kan placeras via vårt verktyg av våra reklampartners. De kan användas av dessa företag för att bygga upp en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, utan baseras på en unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att få mindre riktad reklam.

 • Vårt verktyg använder analystjänster som tillhandahålls av Google och Facebook Webbplatsanalys avser en uppsättning verktyg som används för att samla in och analysera användningsstatistik, vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå hur människor använder vårt verktyg. Detta gör det i sin tur möjligt för oss att förbättra vårt verktyg och de tjänster som erbjuds genom det. Du behöver inte tillåta oss att använda dessa cookies, som beskrivs nedan, men även om vår användning av dem inte utgör någon risk för din integritet eller din säkra användning av vårt verktyg, gör det det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vårt verktyg, vilket gör det till en bättre och mer användbar upplevelse för dig.
 • Den eller de analystjänster som används av vårt verktyg använder cookies för att samla in den information som krävs. Vissa av dessa cookies kan placeras omedelbart när du först besöker vårt verktyg och det är kanske inte möjligt för oss att få ditt tidigare samtycke.
 • Den eller de analystjänster som används av vårt verktyg använder följande cookies: anges ovan
 • Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. De flesta webbläsare ger dig också möjlighet att välja om du vill inaktivera alla cookies eller endast cookies från tredje part. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies, men detta kan ändras. Mer information finns i hjälpmenyn i din webbläsare eller i den dokumentation som medföljde din enhet.
 • Du kan välja att ta bort cookies när som helst, men du kan förlora all information som gör att du kan komma åt vårt verktyg snabbare och effektivare, inklusive, men inte begränsat till, inloggnings- och personaliseringsinställningar.
 • Vi rekommenderar att du håller din webbläsare och ditt operativsystem uppdaterade och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av utvecklaren av din webbläsare och tillverkaren av din dator eller enhet om du är osäker på hur du justerar dina sekretessinställningar.

13. Länkar

Vårt verktyg och våra tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Till exempel kan vi ibland inkludera eller erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vårt verktyg efter eget gottfinnande. Dessa tredjepartsplattformar har separata och oberoende integritetspolicyer. Vi har därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser, inklusive deras informationspraxis.

14. Ändringar av denna policy

Vi kan ändra denna integritetspolicy om vi anser det nödvändigt från tid till annan, eller om det krävs enligt lag. Din fortsatta användning av våra tjänster efter eventuella ändringar eller revideringar av denna integritetspolicy innebär att du samtycker till villkoren i den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du kontrollerar denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

15. Ditt godkännande av dessa villkor

Godkännande av villkor Genom att använda denna webbplats godkänner du härmed de villkor som anges i det ovannämnda avtalet om sekretesspolicy. Om du inte samtycker till våra villkor bör du avstå från vidare användning av vårt verktyg. Dessutom innebär din fortsatta användning av vår webbplats efter publicering av eventuella uppdateringar eller ändringar av våra villkor att du samtycker till och accepterar sådana ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor om vårt verktyg eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på [email protected]. Vänligen se till att din fråga är tydlig, särskilt om det är en begäran om information om de uppgifter vi har om dig.

Policy Gäller från: 1 augusti 2023

Policy Senast uppdaterad: 5 september 2023

Vi har mottagit din förfrågan

Tak for din forespørgsel. Vi sätter pris på möjligheten att diskutera detta projekt. Du hører fra os inden for 1-2 hverdage

På gensyn

Steg 1 / 3

stäng ikon

  Steg 1 / 3 - Välj projekttyp

  Få en dialog om ditt projekt

  Skicka oss en förfrågan och för en dialog om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt och dina mål.

  SEOGoogle AdsSociala mediaMarketing automationData & InsightsAndra saker

  Steg 2 / 3 - Projektinformation

  Beskriv ditt projekt så gott du kan

  Steg 3 / 3 - Din information

  Vi behöver din information nedan